ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนชาวตำบลยะรมเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมได้กำหนดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการความคิดเห็นจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลยะรมได้เสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2552-2555) ขององคค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมประชาคมในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอเบตง จึงขอเชิญชวนชาวตำบลยะรม และหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประชาคม ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 301 คน