ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่4/2552
  รายละเอียด : ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2552 ในคราวประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่4/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 นั้น ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 สมัยสามัญ สมัยที่ 4ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีกำหนด 15 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 272 คน