ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
  รายละเอียด : ด้วยแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2552 แล้วนั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 279 คน