ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาข่อย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราโมง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ได้ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และได้พบเห็นสิ่งต่างๆ มากมาย เป็นการพัฒนาด้านสมองของเด็ก และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตลอดจนเพื่อช่วยกล่อมเกลาให้เด็กเล็กมีพฤติกรรมที่ดีงาม เห็นแบบอย่างที่ดี รู้จักอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่ดีงาม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน