ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ธ.ค. 2558
92 ประกาศงบฐานะการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 ธ.ค. 2558
93 งบทดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 ต.ค. 2558
94 ประกาศคูมืองานบริการสำหรับประชาชน (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
14 ก.ย. 2558
95 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ธ.ค. 2557
96 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ธ.ค. 2557
97 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ต.ค. 2557
98 รายงานรับ- จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
05 ก.ย. 2557
99 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
06 มิ.ย. 2557
100 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28