ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏฺบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ6 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
25 ม.ค. 2556
132 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
15 ม.ค. 2556
133 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ม.ค. 2556
134 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ครั้งที่ 1
118
09 ม.ค. 2556
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ม.ค. 2556
136 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 25566 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
11 ธ.ค. 2555
137 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัญที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
26 พ.ย. 2555
138 ประกาศกำหนดการประชุมสภา อบต.ยะรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 พ.ย. 2555
139 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
29 ต.ค. 2555
140 ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
27 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28