ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏฺบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ6 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
25 ม.ค. 2556
142 ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 ม.ค. 2556
143 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 ม.ค. 2556
144 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2556 ครั้งที่ 1
134
09 ม.ค. 2556
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ม.ค. 2556
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 25566 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 ธ.ค. 2555
147 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัญที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
26 พ.ย. 2555
148 ประกาศกำหนดการประชุมสภา อบต.ยะรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
26 พ.ย. 2555
149 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
29 ต.ค. 2555
150 ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
27 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28