ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 ก.ย. 2563
12 ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ย. 2563
13 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ส.ค. 2563
14 โครงการบริหารจัดการขยะตำบล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
20 ส.ค. 2563
15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลยะรม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ส.ค. 2563
16 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ส.ค. 2563
17 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 ก.ค. 2563
18 โครงการรวมพลังชุมชนสู้ภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ก.ค. 2563
19 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ก.ค. 2563
20 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28