ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
47
21 ธ.ค. 2561
42 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
20 ธ.ค. 2561
43 ประกาศขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ปี 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
17
26 พ.ย. 2561
44 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 พ.ย. 2561
45 รายงานรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ต.ค. 2561
46 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลยะรม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ก.ย. 2561
47 ประกาศ ข้อบัญคับองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมว่่าด้วยจรรยาขช้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 ก.ย. 2561
48 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม มีมาตราการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ก.ค. 2561
49 ประชาสัมพันธ์การรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ก.ค. 2561
50 ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28