ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 ธ.ค. 2561
62 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 ธ.ค. 2561
63 ประกาศขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ปี 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
34
26 พ.ย. 2561
64 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 พ.ย. 2561
65 รายงานรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 ต.ค. 2561
66 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลยะรม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 ก.ย. 2561
67 ประกาศ ข้อบัญคับองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมว่่าด้วยจรรยาขช้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ก.ย. 2561
68 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม มีมาตราการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
17 ก.ค. 2561
69 ประชาสัมพันธ์การรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 ก.ค. 2561
70 ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28