ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ม.ค. 2562
82 ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
83
21 ธ.ค. 2561
83 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 ธ.ค. 2561
84 ประกาศขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท.ปี 2561 สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
52
26 พ.ย. 2561
85 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
23 พ.ย. 2561
86 รายงานรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ต.ค. 2561
87 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลยะรม เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 ก.ย. 2561
88 ประกาศ ข้อบัญคับองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมว่่าด้วยจรรยาขช้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 ก.ย. 2561
89 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม มีมาตราการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 ก.ค. 2561
90 ประชาสัมพันธ์การรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28