Untitled Document
สภาพทั่วไป
  สภาพทั่วไป
        เป็น 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอเบตง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเบตง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 123.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 88,825 ไร่ สภาพทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2 ค เป็นหมู่บ้านก้าวหน้าทั้ง 7 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล
        ตำบลยะรมเป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเบตง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 123.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 88,825 ไร่
มีอาณาเขตดังนี้
        • ทิศเหนือ จดตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลอัยเยอร์เวง
        • ทิศใต้ จดรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง
        • ทิศตะวันออก จดตำบลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
        • ทิศตะวันตก จดเทศบาลตำบลเบตง

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
        ลักษณะและสภาพทั่วไปของตำบลยะรม มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและกระจายอยู่ทั่วไปทั้งตำบล ส่วนที่ราบมีบ้างเพียงเล็กน้อยระหว่างหุบเขา ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 24.32 องศาเซลเซียส

ประชากร
        ประชากรตำบลยะรมมี 2 เชื้อสาย คือ
        1.1 คนไทยนับถือศาสนาอิสลาม เป็นคนที่มีถิ่นฐานเดิมมีความเป็นอยู่แบบง่าย ๆ
        1.2 คนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอำเภอเบตง
ภาษาที่ใช้นอกจากใช้ภาษาไทยแล้ว ยังมีภาษามาลายู ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางใส ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาฮกเกี้ยน ภาษาแต้จิ๋ว และภาษาฮากกา
 
ข้อมูลจำนวนประชากรตำบลยะรม  ในปี  พ.ศ. 2551
 

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำแนกตามเพศ

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านนาข่อย

1,101

1,162

2,263

982

2

บ้านจาเราะลอเบาะ

145

140

285

92

3

บ้านยะรม

558

546

1,104

375

4

บ้านจันทรัตน์

285

256

541

293

5

บ้านราโมง

515

493

1,008

244

6

บ้านใหม่

640

562

1,202

448

7

บ้านบันนังซิแน

887

900

1,787

689

8

บ้านบูเก๊ะดาราเซ

280

267

547

100

รวม

4,534

4,424

8,958

3,224

(ที่มา: สำนักนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง /ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2551 )
   เขตการปกครอง
 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ผู้นำท้องถิ่น

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

บ้านนาข่อย

นายวานิ   ซาดา

กำนันตำบลยะรม

2

บ้านจาเราะลอเบาะ

นายสิทธิชัย   แซ่เล่า

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านยะรม

นายยาการียา   อาแว

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านจันทรัตน์

นายบรรฑูล  ศรีรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านราโมง

นายสาเหาะ  ซาเก็ง

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านใหม่

นายธีระศักดิ์    แซ่ซู

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านบันนังซิแน

นายอารี ซียง

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านบูเก๊ะดาราเซ

นายสะมะแอ  สามะ

ผู้ใหญ่บ้าน

  ข้อมูลอาชีพของตำบล
        อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
        อาชีพเสริม เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา